18-04-2014 18:02
เมนู
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ตราประจำหน่วยงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่ อบจ.
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะกรรมการสภา ฯ
รายงานการประชุมสภา
ผลการปฏิบัติงานส่วนราชการ
รายงานการประชุมประจำเดือน

แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การเก็บภาษีบำรุง อบจ.
งบแสดงฐานะการเงิน

บทความ/แผ่นพับ
หมวดหมู่ข่าว
ภาพโครงการ/กิจกรรม

ผลิตภัณฑ์ OTOP
รวมลิงค์เว็บต่าง ๆ
ค้นหาข้อมูล

ติดต่อเรา
กระดานข่าว

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม วิดิทัศน์ แบบหนังสือราชการ ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
ลิงค์ด้วยภาพ
หนังสือพิมพ์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

ยังไม่มีข้อความที่ส่งเข้ามา.
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบ 'การขอจดทะเบียนพาณิชย์ ท่านสามารถรับบริการได้ที่สำนักงานเทศบาล หรือสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตพื้นที่ที่ท่านจะดำเนินกิจการ' สำหรับท่านที่ต้องการแสดงความคิดเห็น ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สามารถสมัครสมาชิกแล้วเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานกระดานข่าวและฝากข้อความสั้นค่ะ
------------------------------------------------------------------------------------------
หนังสือราชการ
หนังสือราชการการดำเนินการตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมผ่านทางช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กฎหมาย/ระเบียบอื่นๆ และและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสวัสดิการสังคม)

=> ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยบริการล่ามภาษามือ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
=> พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
=> พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖
=> ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
=> ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต พ.ศ. ๒๕๕๑
วีดิทัศน์สัยทัศน์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
หน่วยงานในสังกัด
ปฏิทินโครงการ/กิจกรรม
ปฏิทินโครงการ/กิจกรรม31.ขอเชิญคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในการมอบเงินค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย (พื้นที่ตำบลดงขี้เหล็ก) อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ในวันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น.รายละเอียด

30.ขอเชิญคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2557 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 30 เมษายน 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรีรายละเอียด

29.ขอเชิญคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557รายละเอียด

28.ขอเชิญคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ อำเภอประจันตคาม ประจำปี พ.ศ. 2557 ในวันที่ 13 เมษายน 2557 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระภักดีเดชะรายละเอียด

27.ขอเชิญคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2557 ในวันที่ 8 เมษายน 2557 ณ วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรีรายละเอียด

26.ขอเชิญคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีรายละเอียด

25.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 3 ราย (พื้นที่ตำบลดงพระรามและตำบลหนองแสง)รายละเอียด

24.ขอเชิญคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 3 ราย (พื้นที่ตำบลดงพระราม และตำบลหนองแสง) ในวันที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. รายละเอียด
ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคาประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 8 ต.ดงขี้เหล็ก - หมู่ที่ 16 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ด้วยระบบอิเล็ทรอนิกส์|| 10-04-57 [คลิก]
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1 ต.บางบริบูรณ์ - หมู่ที่ 11 ต.โนนห้อม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ด้วยระบบอิเล็ทรอนิกส์|| 10-04-57 [คลิก]
ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายบ้านหนองแสง ต.กรอกสมบูรณ์-บ้านหนองหอย ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ด้วยระบบอิเล็ทรอนิกส์|| 10-04-57 [คลิก]
ประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านตรอกปลาไหล ต.ย่านรี-บ้านเขากระแต ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ด้วยระบบอิเล็ทรอนิกส์|| 09-04-57 [คลิก]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2557 มีการพิจารณาผลการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธี E-Auction จำนวน 11 รายการ || 08-04-57 [คลิก]
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายบ้านม่วงขาว หมู่ที่ 6 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ-บ้านดอนตาหอม หมู่ที่ 7 ต.กระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ด้วยระบบอิเล็ทรอนิกส์|| 04-04-57 [คลิก]
ประกาศประมูลจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายบ้านปากคลองสอง หมู่ที่ 9 ต.บ้านสร้าง-บ้านท่ากระทุ่ม หมู่ที่ 10 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ด้วยระบบอิเล็ทรอนิกส์|| 04-04-57 [คลิก]
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายบ้านบางพลวง หมู่่ที่ 1 ต.บางพลวง - บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 6 ต.บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ด้วยระบบอิเล็ทรอนิกส์|| 04-04-57 [คลิก]
ประกาศประมูลจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายบ้านคลองหอทอง หมู่ที่ 7 ต.บางกระเบา - หมู่ที่ 1 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ด้วยระบบอิเล็ทรอนิกส์|| 04-04-57 [คลิก]
ประกาศประมูลจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายบ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 8 ต.บางปลาร้า - บ้านบางอีรัม หมู่ 9 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ. ปราจีนบุรี ด้วยระบบอิเล็ทรอนิกส์|| 04-04-57 [คลิก]
ประกาศประมูลจ้างขุดลอกคลองตง หมู่ที่ 4 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยระบบอิเล็ทรอนิกส์|| 03-04-57 [คลิก]
ประกาศประมูลจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape sesl สายหมู่ที่ 6,2,5 ต.บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง - บ้านสนามพลี หมู่ที่ 4 ต.ไผ่ชะเลือด อ.ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยระบบอิเล็ทรอนิกส์|| 03-04-57 [คลิก]
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape sesl สายบ้านหนองเฆ่ หมู่ที่ 8 ต.บางเตย- หมู่ที่ 3,4,5,9 ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยระบบอิเล็ทรอนิกส์|| 03-04-57 [คลิก]
ประกาศประมูลจ้างขุดลอกหนองพง เชื่อมบ้านหนองโดน หมู่ที่ 10 ต.บ้านนา - หมู่ที่ 8 ต.กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยระบบอิเล็ทรอนิกส์|| 03-04-57 [คลิก]
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านโนนเจริญ ต.วังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยระบบอิเล็ทรอนิกส์|| 03-04-57 [คลิก]
ประกาศสอบราคาเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง || 27-03-57 [คลิก]
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2557 มีการพิจารณาผลการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา จำนวน 2 รายการ || 06-02-57 [คลิก]
บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี || 19-03-57 [คลิก]
ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายทาง ปจ2005 บ้านสันดัน ตำบลเขาไม้แก้ว-บ้านวังดินสอ ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี|| 03-03-57 [คลิก]
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในสายงานเดียวกัน[รายละเอียด]
การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ประเภทภาษีและค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บเอง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557[รายละเอียด]
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง[รายละเอียด]
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร[รายละเอียด]
"ประกาศกำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี[รายละเอียด]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน[รายละเอียด]
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปีงบประมาณ2557 ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี[รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และกำหนด วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร[รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูช่วยสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี[รายละเอียด]
การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ประเภทภาษีและค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บเอง[รายละเอียด]
"ประกาศกำหนดวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557 ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
[ประกาศ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูช่วยสอนของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี[รายละเอียด]
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น ประเภทอื่นดำรงตำอหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ ๘ [รายละเอียด]
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง[รายละเอียด]
การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ประเภทภาษีและค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บเอง[รายละเอียด]
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน พร้อมใจกันประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 31 ธันวาคม 2556| 08-05-56[ตราลัญลักษณ์]
การกำหนดให้วันรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก (World Day of remembrance for traffic victims) เป็นวันสำคัญของชาติ กำหนดให้วันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่สามของเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี
นายก อบจ.ปราจีนบุรี
เรื่องเล่าจากนายก อบจ.
แนะนำคณะผู้บริหาร
ส.อบจ. อ.เมือง
ส.อบจ. อ.กบินทร์บุรี
ส.อบจ. อ.ประจันตคาม
ส.อบจ. อ.ศรีมหาโพธิ
ส.อบจ. อ.นาดี
ส.อบจ. อ.บ้านสร้าง
ส.อบจ. อ.ศรีมโหสถ
แนะนำหัวหน้าส่วนราชการ
เบอร์ภายในหน่วยงาน


Got error 134 from storage engineGot error 134 from storage engine
สถิติ | เริ่มนับ 13-10-52
บุคคลทั่วไป: 1
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกออนไลน์


สมาชิกที่ลงทะเบียน: 8213
สมาชิกใหม่:

ใช้งานวันนี้: 107
ออนไลน์: 1
ออนไลน์ สูงสุด: 16
สูงสุด ต่อวัน: 4730
เมื่อวาน: 112
เดือนนี้: 2331
ทั้งหมด: 252360

24ช.ม.ที่ผ่านมา: