15-09-2014 15:59
เมนู
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ตราประจำหน่วยงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่ อบจ.
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะกรรมการสภา ฯ
รายงานการประชุมสภา
ผลการปฏิบัติงานส่วนราชการ
รายงานการประชุมประจำเดือน

แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การเก็บภาษีบำรุง อบจ.
งบแสดงฐานะการเงิน

บทความ/แผ่นพับ
หมวดหมู่ข่าว
ภาพโครงการ/กิจกรรม

ผลิตภัณฑ์ OTOP
รวมลิงค์เว็บต่าง ๆ
ค้นหาข้อมูล

ติดต่อเรา
กระดานข่าว

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม วิดิทัศน์ แบบหนังสือราชการ ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
ลิงค์ด้วยภาพ
หนังสือพิมพ์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

14/09/2014 21:43

13/09/2014 17:55

11/09/2014 17:30

10/09/2014 02:50

09/09/2014 09:58

08/09/2014 16:20

08/09/2014 12:39

08/09/2014 00:11

07/09/2014 00:24

02/09/2014 23:43

เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบ 'การขอจดทะเบียนพาณิชย์ ท่านสามารถรับบริการได้ที่สำนักงานเทศบาล หรือสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตพื้นที่ที่ท่านจะดำเนินกิจการ' สำหรับท่านที่ต้องการแสดงความคิดเห็น ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สามารถสมัครสมาชิกแล้วเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานกระดานข่าวและฝากข้อความสั้นค่ะ
------------------------------------------------------------------------------------------
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เข้าศึกษาดูงาน
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและศึกษาดูงานด้านผู้นำลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
25 มิ.ย.57 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
โครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสำหรับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ณ โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ มีนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟเข้าร่วมอบรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดชิงถ้วยพระราชทาน
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดชิงถ้วยพระราชทาน


พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ปฏิทินโครงการ/กิจกรรมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สำหรับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สำหรับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
ปฏิทินโครงการ/กิจกรรม
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สำหรับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557

หนังสือราชการ
หนังสือราชการการดำเนินการตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมผ่านทางช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กฎหมาย/ระเบียบอื่นๆ และและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสวัสดิการสังคม)

=> ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยบริการล่ามภาษามือ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
=> พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
=> พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖
=> ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
=> ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต พ.ศ. ๒๕๕๑
วีดิทัศน์สัยทัศน์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
หน่วยงานในสังกัด
ปฏิทินโครงการ/กิจกรรม
ปฏิทินโครงการ/กิจกรรม58.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาตามโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2557 "ส่งหลักฐานภายในวันที่ 12 กันยายน 2557 และให้ผู้มารับทุนลงทะเบียนเพื่อรับทุนฯ ในวันที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี อบจ.ปราจีนบุรี"รายละเอียด

57.ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการวัยใสใจสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2557 รุ่นที่ 5 ในวันที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ วัดป่ามะไฟ ต. โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรีรายละเอียด

56.ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตาบอด "ไม้เท้าขาว สื่อนำทางคนตาบอดสู่อิสรภาพ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรายละเอียด

55.ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาการเรียนรู้สู้ประชาคมอาเซียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557รายละเอียด

54.ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ประเพณีและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น "ประเพณีไหว้ครู ครอบครู ดนตรี - นาฎศิลป์ และงานช่าง ครั้งที่ ๖" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557รายละเอียด

53.ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557รายละเอียด

53.ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557รายละเอียด

52.ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557รายละเอียด

51.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อขอรับทุนการศึกษาตามโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2557 รายละเอียด

50.ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี พ.ศ. 2557 รายละเอียด

49.ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกัฬาจักรยานเสือภูเขา "เขาอีโต้ เสือภูเขา คลาสสิค 2014" จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2557 รายละเอียด

48.ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะฝีมือให้แรงงานนอกระบบอำเภอเมืองปราจีนบุรี และอำเภอศรีมหาโพธิ สาขาอาชีพกระเป๋าโครเซต์จากเชือกร่ม ตุ๊กตาถักโครเซต์ และเข็มขัดมาคราเม่ โดยใช้กลไกอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายละเอียด

47.ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 จ.ปราจีนบุรี รายละเอียด

46.ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น ประชุมเชิงปฏิบัติการคืนความสุขให้คนในชาติ (ปรองดองสมานฉันท์) โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี) อ. นาดี จ.ปราจีนบุรี รายละเอียด

45.ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมบทบาทเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ ฮิลล์ไซด์คันทรี่โฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี รายละเอียด

44.ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการวัยใสใจสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
รายละเอียด

43.ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายละเอียด

42.ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึุกการบำบัดน้ำเสียสำหรับครัวเรือนชุมชนหรือสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2557 รายละเอียด

ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคาประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2557||10-09-57 [คลิก]
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายบ้านเขาไม้แก้ว ต. เขาไม้แก้ว - บ้านวังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี||11-09-57 [คลิก]
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคลองตง หมู่ที่ 4 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี||11-09-57 [คลิก]
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายบ้านรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 10 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี - สามแยก หมู่ที่ 2 ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา||11-09-57 [คลิก]
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สาย ปจ 3123 บ้านเกาะยายหนัก ต.หนองแก้ว - บ้านโคกบ้าน ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี||11-09-57 [คลิก]
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายบ้านแหลมหิน หมู่ที่ 1,9 ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี - หมู่ที่ 3 ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก||10-09-57 [คลิก]
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายบ้านคู้ลำพัน หมู่ที่ 4 ต.คู้ลำพัน อ.ศรีมโหสถ - บ้านดงกระทงยาม หมู่ 5 ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี||09-09-57 [คลิก]
ประกาศ อบจ.ปราจีนบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุง ห้องฝ่ายสำรวจและออกแบบ ห้องเวรยามรักษาการณ์ ห้องน้ำ และที่จอดรถกองช่าง||08-09-57 [คลิก]
ประกาศคณะกรรมการตรวจการจ้าง เรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สาย ปจ 3047 บ้านเขาลูกช้าง ต.ลาดตะเคียน - บ้านโนนเจริญ ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรีปราจีนบุรี||08-09-57 [คลิก]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน อาคารเบ็ดเสร็จ ก โรงเรียนนนทรีวิทยาคม ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี||05-09-57 [คลิก]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร 2 โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี||05-09-57 [คลิก]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี||05-09-57 [คลิก]
ประกาศประมูลซื้อสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษา สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์||03-09-57 [คลิก]
ประกาศคณะกรรมการตรวจการจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน 216ล โรงเรียนประชารัฐพัฒนา ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี||04-09-57 [คลิก]
ประกาศคณะกรรมการตรวจการจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายบ้านคลองเฆ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางเตย - หมู่ที่ 3,4,5,9 ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี||28-08-57 [คลิก]
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดนตรีสากล (ชุดดุริยางค์) จำนวน ๑ ชุด||21-08-57 [คลิก]
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายบ้านม่วงขาว หมู่ที่ 6 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ - บ้านดอนตาหอม หมู่ 7 ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี||21-08-57 [คลิก]
ประกาศสอบราคาซื้อยาง CMS-2h (บรรจุถังละ 200 กิโลกรัม) จำนวน 150 ถัง||21-08-57 [คลิก]
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายหมู่ 5 บ้านบางกุ้ง - หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี||21-08-57 [คลิก]
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สาย ปจ 2080 บ้านโคกสว่าง ต.บุฝ้าย - บ้านเนินหินตั้ง ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี||21-08-57 [คลิก]
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง||21-08-57 [คลิก]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.1ในรอบเดือนกรกฎาคม 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี||14-08-57 [คลิก]
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ||13-08-57 [คลิก]
ประมูลซื้อเครื่องดนตรีสากล ชนิดดี วงสติงคอมโบ พร้อมชุดเครื่องเสียงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์||01-08-57 [คลิก]
จัดจ้างประดับตกแต่งไฟฟ้าแสงสว่างการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ||01-08-57 [คลิก]
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง||01-08-57 [คลิก]
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านคำเลียบ ต.คำโตนด - บ้านตะคร้อใต้ ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี||25-07-57 [คลิก]
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านโนนเจริญ ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี||25-07-57 [คลิก]
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายบ้านหนองแสง ต. กรอกสมบูรณ์ - บ้านหนองหอย ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี||22-07-57 [คลิก]
ประกาศสอบราคาจ้างซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ||18-07-57 [คลิก]
ประกาศคณะกรรมการตรวจการจ้าง เรื่องกำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านตรอกปลาไหล ต.ย่านรี - บ้านเขากระแต ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี||18-07-57 [คลิก]
ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกคลองโคกปัด หมู่ที่ 5-7 ต. ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ - หมู่ที่ 7 ต.บางเดชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ||17-07-57 [คลิก]
ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกคลองป่าช้า หมู่ที่ 5-7 ต. ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ - หมู่ที่ 8 บ้านสนามพลี ต.บางเดชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ||17-07-57 [คลิก]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ||09-07-57 [คลิก]
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 19 เครื่อง ||09-07-57 [คลิก]
ประกาศสอบราคาเช่าเต้นท์ผ้าใบสีขาว จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในโครงการจัดงาน "ชาวปราจีนบุรี สานสายใยร้อยดวงใจ เทิดพระเกียรติ 87 พรรษา" ประจำปีงบประมาณ 2557 ||09-07-57 [คลิก]
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน 216ล โรงเรียนประชารัฐพัฒนา ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี|04-07-57 [คลิก]
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี|04-07-57 [คลิก]
ประกาศคณะกรรมการตรวจการจ้าง เรื่องกำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายหมู่ 6,2,5 ตำบลบางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง - บ้านสนามพลี หมู่ 4 ตำบลไพ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี||03-07-57 [คลิก]
ประกาศคณะกรรมการตรวจการจ้าง เรื่องกำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ 7 ตำบลดงบัง - หมู่ที่ 1 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี||02-07-57 [คลิก]
ประกาศคณะกรรมการตรวจการจ้าง เรื่องกำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายบ้านโคกอู่ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแก้ว - บ้านขิงกระชาย หมู่ที่ 13 ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี||30-06-57 [คลิก]
ประกาศคณะกรรมการตรวจการจ้าง เรื่องกำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายบ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางปลาร้า -บ้านบางอีรัม หมู่ที่9 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี||27-06-57 [คลิก]
ประกาศคณะกรรมการตรวจการจ้าง เรื่องกำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายบ้านคลองหอทอง หมู่ที่ 7 ตำบลบางกระเบา - หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี||27-06-57 [คลิก]
ประกาศสอบราคาซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 12 จอ ||27-06-57 [คลิก]
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างทางเท้ามีหลังคาคลุม บริเวณด้านข้างอาคารกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ||27-06-57 [คลิก]
ประกาศประมูลจ้างขุดลอกคลองไผ่รด พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ 2,3,4 ต.นาแขม - เขตเทศบาลตำบลกบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ || 26-06-57 [คลิก]
ประกาศประมูลจ้างขุดลอกคลองหนองแขนนาง พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ 8,11,15 ต.วังดาล - หมู่ 3 ต.ปากแพรก ต. กบินทร์ อ.กบินทร์ จ.ปราจีนบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ || 26-06-57 [คลิก]
ประกาศประมูลจ้างขุดลอกคลองหนองสนาม พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น หมุู่8 ต.บางเตย - หมู่ 8 ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ || 26-06-57 [คลิก]
ประกาศประมูลจ้างขุดลอกคลองมอญ พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านเนินหินตั้ง หมู่ที่ 10,11,12 ต.หนองแก้ว - หมู่ 11 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ || 26-06-57 [คลิก]
ประกาศประมูลจ้างขุดลอกคลองวันเพ็ญ เขตเทศบาลตำบลกบินทร์-บ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 9 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์ จ.ปราจีนบุรี || 26-06-57 [คลิก]
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างป้อมยามรักษาการณ์พรอ้มห้องน้ำ ด้านหลังโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงฯ ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี || 25-06-57 [คลิก]
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างป้อมยามรักษาการณ์พรอ้มห้องน้ำ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี || 25-06-57 [คลิก]
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างป้อมยามรักษาการณ์ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ห้อมสมุดประหยัดพลังงาน) ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี || 25-06-57 [คลิก]
นายก อบจ.ปราจีนบุรี
เรื่องเล่าจากนายก อบจ.
แนะนำคณะผู้บริหาร
ส.อบจ. อ.เมือง
ส.อบจ. อ.กบินทร์บุรี
ส.อบจ. อ.ประจันตคาม
ส.อบจ. อ.ศรีมหาโพธิ
ส.อบจ. อ.นาดี
ส.อบจ. อ.บ้านสร้าง
ส.อบจ. อ.ศรีมโหสถ
แนะนำหัวหน้าส่วนราชการ
เบอร์ภายในหน่วยงาน


สถิติ | เริ่มนับ 13-10-52
บุคคลทั่วไป: 10
สมาชิก:
Vemguidge, pasyaerugv

สมาชิกที่ลงทะเบียน: 50635
สมาชิกใหม่: yfghgffsagyasq

ใช้งานวันนี้: 445
ออนไลน์: 12
ออนไลน์ สูงสุด: 32
สูงสุด ต่อวัน: 14983
เมื่อวาน: 4299
เดือนนี้: 130737
ทั้งหมด: 461534

24ช.ม.ที่ผ่านมา: