24-07-2014 14:15
เมนู
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ตราประจำหน่วยงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่ อบจ.
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะกรรมการสภา ฯ
รายงานการประชุมสภา
ผลการปฏิบัติงานส่วนราชการ
รายงานการประชุมประจำเดือน

แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การเก็บภาษีบำรุง อบจ.
งบแสดงฐานะการเงิน

บทความ/แผ่นพับ
หมวดหมู่ข่าว
ภาพโครงการ/กิจกรรม

ผลิตภัณฑ์ OTOP
รวมลิงค์เว็บต่าง ๆ
ค้นหาข้อมูล

ติดต่อเรา
กระดานข่าว

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม วิดิทัศน์ แบบหนังสือราชการ ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
ลิงค์ด้วยภาพ
หนังสือพิมพ์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

20/07/2014 21:44
ประกาศรายชื่อสัมภา
ษณ์ทุน อบจ. วันไหนครับ

16/07/2014 13:41

16/07/2014 10:46
Tropical Twist Free Runs [url=http://www.ye
sserie.com/wp-cont
ent/tiffany-nikes-
a21.html]http://ww
w.yesserie.com/wp-
content/tiffany-ni
k

16/07/2014 07:56

14/06/2014 03:15
mens gucci sunglasses mens gucci sunglasses [url=http://www.ga
lerie-rahmenatelie
r.ch/search.cfm?ta
g=spy-wear-sung
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบ 'การขอจดทะเบียนพาณิชย์ ท่านสามารถรับบริการได้ที่สำนักงานเทศบาล หรือสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตพื้นที่ที่ท่านจะดำเนินกิจการ' สำหรับท่านที่ต้องการแสดงความคิดเห็น ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สามารถสมัครสมาชิกแล้วเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานกระดานข่าวและฝากข้อความสั้นค่ะ
------------------------------------------------------------------------------------------
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เข้าศึกษาดูงาน
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและศึกษาดูงานด้านผู้นำลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
25 มิ.ย.57 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
โครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสำหรับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ณ โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ มีนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟเข้าร่วมอบรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดชิงถ้วยพระราชทาน
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดชิงถ้วยพระราชทาน


พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ปฏิทินโครงการ/กิจกรรมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สำหรับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สำหรับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
ปฏิทินโครงการ/กิจกรรม
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สำหรับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557

หนังสือราชการ
หนังสือราชการการดำเนินการตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมผ่านทางช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กฎหมาย/ระเบียบอื่นๆ และและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสวัสดิการสังคม)

=> ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยบริการล่ามภาษามือ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
=> พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
=> พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖
=> ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
=> ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต พ.ศ. ๒๕๕๑
วีดิทัศน์สัยทัศน์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
หน่วยงานในสังกัด
ปฏิทินโครงการ/กิจกรรม
ปฏิทินโครงการ/กิจกรรม46.ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 จ.ปราจีนบุรี รายละเอียด

46.ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น ประชุมเชิงปฏิบัติการคืนความสุขให้คนในชาติ (ปรองดองสมานฉันท์) โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี) อ. นาดี จ.ปราจีนบุรี รายละเอียด

45.ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมบทบาทเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ ฮิลล์ไซด์คันทรี่โฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี รายละเอียด

44.ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการวัยใสใจสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
รายละเอียด

43.ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายละเอียด

42.ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึุกการบำบัดน้ำเสียสำหรับครัวเรือนชุมชนหรือสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2557 รายละเอียด

ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคาประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายบ้านหนองแสง ต. กรอกสมบูรณ์ - บ้านหนองหอย ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี||22-07-57 [คลิก]
ประกาศสอบราคาจ้างซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ||18-07-57 [คลิก]
ประกาศคณะกรรมการตรวจการจ้าง เรื่องกำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านตรอกปลาไหล ต.ย่านรี - บ้านเขากระแต ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี||18-07-57 [คลิก]
ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกคลองโคกปัด หมู่ที่ 5-7 ต. ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ - หมู่ที่ 7 ต.บางเดชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ||17-07-57 [คลิก]
ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกคลองป่าช้า หมู่ที่ 5-7 ต. ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ - หมู่ที่ 8 บ้านสนามพลี ต.บางเดชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ||17-07-57 [คลิก]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ||09-07-57 [คลิก]
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 19 เครื่อง ||09-07-57 [คลิก]
ประกาศสอบราคาเช่าเต้นท์ผ้าใบสีขาว จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในโครงการจัดงาน "ชาวปราจีนบุรี สานสายใยร้อยดวงใจ เทิดพระเกียรติ 87 พรรษา" ประจำปีงบประมาณ 2557 ||09-07-57 [คลิก]
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน 216ล โรงเรียนประชารัฐพัฒนา ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี|04-07-57 [คลิก]
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี|04-07-57 [คลิก]
ประกาศคณะกรรมการตรวจการจ้าง เรื่องกำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายหมู่ 6,2,5 ตำบลบางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง - บ้านสนามพลี หมู่ 4 ตำบลไพ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี||03-07-57 [คลิก]
ประกาศคณะกรรมการตรวจการจ้าง เรื่องกำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ 7 ตำบลดงบัง - หมู่ที่ 1 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี||02-07-57 [คลิก]
ประกาศคณะกรรมการตรวจการจ้าง เรื่องกำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายบ้านโคกอู่ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแก้ว - บ้านขิงกระชาย หมู่ที่ 13 ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี||30-06-57 [คลิก]
ประกาศคณะกรรมการตรวจการจ้าง เรื่องกำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายบ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางปลาร้า -บ้านบางอีรัม หมู่ที่9 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี||27-06-57 [คลิก]
ประกาศคณะกรรมการตรวจการจ้าง เรื่องกำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายบ้านคลองหอทอง หมู่ที่ 7 ตำบลบางกระเบา - หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี||27-06-57 [คลิก]
ประกาศสอบราคาซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 12 จอ ||27-06-57 [คลิก]
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างทางเท้ามีหลังคาคลุม บริเวณด้านข้างอาคารกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ||27-06-57 [คลิก]
ประกาศประมูลจ้างขุดลอกคลองไผ่รด พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ 2,3,4 ต.นาแขม - เขตเทศบาลตำบลกบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ || 26-06-57 [คลิก]
ประกาศประมูลจ้างขุดลอกคลองหนองแขนนาง พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ 8,11,15 ต.วังดาล - หมู่ 3 ต.ปากแพรก ต. กบินทร์ อ.กบินทร์ จ.ปราจีนบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ || 26-06-57 [คลิก]
ประกาศประมูลจ้างขุดลอกคลองหนองสนาม พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น หมุู่8 ต.บางเตย - หมู่ 8 ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ || 26-06-57 [คลิก]
ประกาศประมูลจ้างขุดลอกคลองมอญ พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านเนินหินตั้ง หมู่ที่ 10,11,12 ต.หนองแก้ว - หมู่ 11 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ || 26-06-57 [คลิก]
ประกาศประมูลจ้างขุดลอกคลองวันเพ็ญ เขตเทศบาลตำบลกบินทร์-บ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 9 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์ จ.ปราจีนบุรี || 26-06-57 [คลิก]
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างป้อมยามรักษาการณ์พรอ้มห้องน้ำ ด้านหลังโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงฯ ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี || 25-06-57 [คลิก]
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างป้อมยามรักษาการณ์พรอ้มห้องน้ำ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี || 25-06-57 [คลิก]
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างป้อมยามรักษาการณ์ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ห้อมสมุดประหยัดพลังงาน) ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี || 25-06-57 [คลิก]
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือแบบเรียน) ประจำปีการศึกษา 2557 || 18-06-57 [คลิก]
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายหมู่ที่ 16 ต. บ้านพระ - หมู่ที่ 7 ต. ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี|| 16-06-57 [คลิก]
ประมูลจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองคล้า หมู่ที่ 6 ต. บ้านหอย - หมู่ที่ 5 ต. ดงบัง อ. ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ || 12-06-57 [คลิก]
ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายหมู่ที่ 7 , 8, 9 ต. บางพลวง - หมู่ที่ 1 ต. บางปลาร้า อ. บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ || 12-06-57 [คลิก]
ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายบ้านหนองโดน หมู่ที่ 7 , บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 1 ต. บ่อทอง - บ้านเนินสูง หมู่ที่ 8 ต. วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ || 12-06-57 [คลิก]
ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลูกรังเลียบแควโสมง หมู่ที่ 1, 9, 3, 4, 6 ต.หนองกี่ - หมู่ที่ 2 บ้านหาดมะกอก ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ || 12-06-57 [คลิก]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2557 มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 19 รายการ || 11-06-57 [คลิก]
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย กีฬานันทนาการพัฒนาคน ชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2557 1 || 11-06-57 [คลิก]
ประกาศคณะกรรมการตรวจการจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 304 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองโพรง เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3070 หมู่ที่ 14 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 1 || 12-12-56 [คลิก]
ส่งราคากลางในการจัดหาพัสดุ โดยวิธีพิเศษ โครงการจ้างประกอบอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ (To be number one) ณ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี || 10-06-57 [คลิก]
นายก อบจ.ปราจีนบุรี
เรื่องเล่าจากนายก อบจ.
แนะนำคณะผู้บริหาร
ส.อบจ. อ.เมือง
ส.อบจ. อ.กบินทร์บุรี
ส.อบจ. อ.ประจันตคาม
ส.อบจ. อ.ศรีมหาโพธิ
ส.อบจ. อ.นาดี
ส.อบจ. อ.บ้านสร้าง
ส.อบจ. อ.ศรีมโหสถ
แนะนำหัวหน้าส่วนราชการ
เบอร์ภายในหน่วยงาน


สถิติ | เริ่มนับ 13-10-52
บุคคลทั่วไป: 2
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกออนไลน์


สมาชิกที่ลงทะเบียน: 8590
สมาชิกใหม่: Williamdep

ใช้งานวันนี้: 97
ออนไลน์: 2
ออนไลน์ สูงสุด: 16
สูงสุด ต่อวัน: 4730
เมื่อวาน: 356
เดือนนี้: 7066
ทั้งหมด: 272379

24ช.ม.ที่ผ่านมา: