Home / กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

1. ฝ่ายบริหารการศึกษา
1.1 งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • ควบคุมดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • พิจารณาจัดตั้งหรือยุบเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียน ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
 • สนับสนุนส่งเสริมงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา
 • จัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ

1.2 งานทำแผนและวิชาการ

 • จัด ทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดระบบ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
 • พัฒนาเทคโนโลยี นวตกรรม และเครือข่ายวิชาการเพื่อการศึกษา
 • งานศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน

1.3 งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา

 • นิเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย
 • ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
 • ประสานการประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 • วิเคราะห์และพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา

1.4 งานการศึกษาพิเศษ  (กรณีที่ถ่ายโอนศูนย์/โรงเรียนการศึกษาพิเศษ)

 • ส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สนับสนุนการคัดแยกเด็กที่มีความต้องการพิเศษในสถานศึกษาในสังกัด
 • ส่งเสริมการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
 • สนับสนุนศูนย์ / โรงเรียนการศึกษาพิเศษที่รับถ่ายโอนจากกระทรวงศึกษาธิการ

1.5 งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   

2.1 งานศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ

 • ประสานการจัดการศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญและอาชีพ
 • ส่งเสริมการจัดศูนย์การเรียนชุมชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชน
 • ส่งเสริมการจัดห้องสมุด  ที่อ่านหนังสือพิมพ์หรือศูนย์เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลแก่ประชาชน
 • งานส่งเสริมวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น
 • การจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจเพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพิ่มรายได้ แก่ครอบครัว

2.2  งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

 • จัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม
 • จัดงานประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี และศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย
 • รวบรวมข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และศึกษาค้นคว้า

2.3  งานดำเนินการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เขื่อนขุนด่านปราการชล 2.4 งานห้องสมุดประชาชน

 • บริหารจัดการห้องสมุดประชาชนอำเภอ/จังหวัดซึ่งถ่ายโอนจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการความรู้หลากหลายสาขาแก่ประชาชน
 • ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้  และบริการเอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อประโยชน์ของประชาชน

2.5 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
3. ฝ่ายส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

3.1 งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน

 • จัดตั้งศูนย์เยาวชน สนามกีฬาหรือลานกีฬาเพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรม ของเด็กและเยาวชน
 • จัด/สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ แก่เด็กและเยาวชน
 • จัดชมรมหรือกลุ่มกีฬา ตลอดจนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการการดูแลสนามกีฬากลางจังหวัด

3.2 งานบริหารทั่วไป

 • บริหารงานธุรการ
 • บริหารจัดการ บำรุงรักษาอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 • บริหารงานบุคคลและจัดทำทะเบียนประวัติบุคลากรบริหารและควบคุมงบประมาณและจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง
 • ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่ายและจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ
 • ศึกษาและออกข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.3  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

Free WordPress Themes, Free Android Games