Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะผลการประกวดราคา จำนวน 2 โครงการ

1.ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี – บ้านบุกล้วย หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 2.ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองประเทือง (ซอย 1) หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านพระ – หมู่ที่ 8 อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี220125610002

Read More »

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกาศผล ผู้ชนะการประกวดการประกวดราคางานจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสือเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 6 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 22 ชุด

Read More »

ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลายางผิวจราจร สายบ้านนา หมู่ที่ 3 ,บ้านโนน หมู่ที่ 4 ตำบลดงบัง – บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

150125610001

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปจ.ถ.10001 สายบ้านโคกกะจะ หมู่ที่ 1 ตำบลรอบเมือง – บ้านสันทรีย์ ตำบลวัดโบสถ์ (ช่วงที่ 1 ) กว้าง 6 เมตร ยาว 2,830 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร จาก กม.ที่ 6+000 ถึง กม.ที่8+830 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

110125610001

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 5 ตำบลบางกุ้ง – หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

080125610007

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลกรอกสมบูรณ์ – บ้านหนองหอย หมู่ที่ 10 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

080125610006

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้ายหนองประเทือง (ซอย 1) หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านพระ – หมู่ที่ 8 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

080125610004

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี – บ้านบุกล้วย หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

080125610005

Read More »

ประกาศการประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมด้วย DLIT พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 6 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 22 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

271225600001

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปจ.ถ.10001 สายบ้านโคกกะจะ หมู่ที่ 1 ตำบลรอบเมือง – บ้านสันทรีย์ ตำบลวัดโบสถ์ (ช่วงที่ 1 ) กว้าง 6 เมตร ยาว 2,830 เมตร หนา 0.04 ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร จาก กม.ที่ 6+000 ถึง กม.ที่ 8+830 ด้วย วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

201225600002

Read More »
Free WordPress Themes, Free Android Games