Home / ภาพกิจกรรม / ภาพกิจกรรมกองช่าง

ภาพกิจกรรมกองช่าง

จัดอบรมโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมเด็ก นักเรียน และเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รักษ์ต้นไม้ ลดโลกร้อน) และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

จัดอบรมโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมเด็ก นักเรียน และเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รักษ์ต้นไม้ ลดโลกร้อน) และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 18 – 19 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรืออุบัติภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรืออุบัติภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

สายทางบ้านกรอกสมบูรณ์ – บ้านสระบัว

งานซ่อมบำรุงสายทางบ้านกรอกสมบูรณ์ ตำบลกรอกสมบูรณ์ – บ้านสระบัว ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

สายทางบ้านหนองนมหนู – บ้านโคกกระท้อน

งานซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง สายทางบ้านหนองนมหนู ตำบลลาดตะเคียน  – บ้านโคกกระท้อน ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

สายทางบ้านทุ่งสามัคคี – ถนนชมะนันท์

งานซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง สายทางบ้านทุ่งสามัคคี – ถนนชมะนันท์ หมู่ที่ 8 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

จัดงานรวบรวมขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

ดนิทรรศการในงานรณรงค์การจัดการขยะในชุมชน ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เมื่อวันวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา7 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

Read More »

านซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง สายทางหมู่ที่ 12,16 ต.วังดาล – หมู่ที่ 3 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

านซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง สายทางหมู่ที่ 12,16 ต.วังดาล – หมู่ที่ 3 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

Read More »
Free WordPress Themes, Free Android Games