Google web
 


 
VDO


 

ปฎิทิน

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่า อบจ.ปราจีนบุรี ควรเน้นหนัก แก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
  • ทั้งหมด :1,062,677
    • Today:2,398
ปณิธานความดี ปีมหามงคล


 
 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติท่านนายก

ชื่อ                 นางบังอร   วิลาวัลย์   

ตำแหน่ง        นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

การศึกษา      ปริญญาตรี  สาขาการจัดการทั่วไป  จากสถาบันราชภัฎสวนดุสิต 

                      กำลังศึกษาปริญญาโท  สาขาการจัดการทั่วไป  (บริหารธุรกิจ) จากสถาบันราชภัฎสวนดุสิต

เกียรติประวัติ 

                        - ได้รับรางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี 2543  จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในสาขานักพัฒนาท้องถิ่น

                        - ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากสถาบันพระปกเกล้า  ด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม ของประชาชน  (จากการส่งผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี) ประจำปี  2544  

                           และปี 2545 (2 ปีซ้อน)  ณ  ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ

                        - ได้รับรางวัลที่1โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล  ประจำปี  2546   จากสำนักนายกรัฐมนตรี (เมื่อวันที่  21  กรกฏาคม  2546)

กิจกรรมอันเป็นประโยชน์เพื่อสังคมสาธารณกุศล     

                   - ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมครูและผู้ปกครองเด็กนักเรียนโรงเรียนปราจีนกัลยาณี

                   - ประธานชมรมมูลนิธิจังหวัดปราจีนบุรี

                   - กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี 

 

ไฟล์อื่นๆ: 
AttachmentSize
PDF icon ประวัตินายก406.19 KB