Google web
 


 
VDO


 

ปฎิทิน

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่า อบจ.ปราจีนบุรี ควรเน้นหนัก แก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
  • ทั้งหมด :1,072,650
    • Today:2,210
ปณิธานความดี ปีมหามงคล


 
 

พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
1. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และสังคมสงเคราะห์
2. ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5. การบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล