Google web
 


 
VDO


 

ปฎิทิน

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่า อบจ.ปราจีนบุรี ควรเน้นหนัก แก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
  • ทั้งหมด :1,072,645
    • Today:2,206
ปณิธานความดี ปีมหามงคล


 
 

มุมมองของผู้บริหารกับ KM

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่และได้รับรู้ถึงปัญหาความต้องการองประชาชนการกำหนดนโยบายการบริหารการจัดการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง ซึ่งการจัดการกิตการดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบระเบียบและกดหมายกำหนด
ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพมีมาตรฐานโดยมีเป้าหมายที่จะแก้ปัยหาความเดือนร้อนและตอบสนองความต้องการของปนะชาชน
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีให้เป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงประโยชน์สุข ของประชาชนในจังหวัด
ตลอดจนพัมนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของตัวบุคคลให้มีการทำงานเป็นทีม (Team Work) เพื่อสร้างความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก
ซึ่งการบริหารจัดการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ดังกล่าวงบประมาณมีอยู่อย่างจำกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีจะบริหารจัดการอย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด ทั่วถึงและเป้นธรรมต่อประชาชน
ดังนั้น จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานโดยมุ่งพัฒนาความรู้ (Kwowleage) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attiudes)
ให้เหมาะสมกับเป้าหมายขององคืกรจึงมีความจำเป็นต้องสร้างอค์กรแห่งการเรียนรู้ขึ้น"