บุคลากร

นางชาลีรัตน์ พูลจวง
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
นายวิชิต ไชยเดช
นิติกรชำนาญการ
นายศุภลักน์ ตันติวรวงศ์
นิติกรปฏิบัติการ