นายสมควร พันธ์ศรี
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

ปฎิทิน

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

บุคลากร

นายศุภธร ขุมพลกรัง
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
นางจิตติ ซื่อตรง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสายรุ้ง เจียเปีย
พนักงานประสานงานชนบท
นางสุธินี จันทร์เดช
พนักงานประสานงานชนบท
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน