Google web
 


 
VDO


 

ปฎิทิน

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่า อบจ.ปราจีนบุรี ควรเน้นหนัก แก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
  • ทั้งหมด :1,062,691
    • Today:2,412
ปณิธานความดี ปีมหามงคล


 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      พ.ศ. 2498 ได้มีแนวคิดในการจัดการปกครองท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ขึ้นตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคลและ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ก็ถือกำเนิดขึ้นในขณะนั้น เช่นเดียวกัน
      พ.ศ. 2540 ได้มีการตรา พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาบังคับใช้แทน เนื่องจากผลกระทบจาก พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ที่ยกฐานะสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) นอกจากนั้นยังได้แยกข้าราชการส่วนภูมิภาคออกจากฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ซึ่งเดิมผู้ว่าราชการจังหวัดเคยดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด) มาให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้เลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้นทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร
      พ.ศ. 2546 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 เป็นต้นไป โดยสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี (ไม่เกิน 2 วาระ)