Google web
 


 
VDO


 

ปฎิทิน

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่า อบจ.ปราจีนบุรี ควรเน้นหนัก แก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
  • ทั้งหมด :1,072,622
    • Today:2,183
ปณิธานความดี ปีมหามงคล


 
 

นโยบายการบริหารของนายก

คำแถลงนโยบาย

ของ

นางบังอร  วิลาวัลย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕

เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ที่เคารพ

              ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ลงวันที่ ๙ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ได้ประกาศให้ดิฉัน นางบังอร  วิลาวัลย์  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมทั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครบตามจำนวน  ๒๔ เขตเลือกตั้งแล้ว  นั้น

              ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.  ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔  พ.ศ.  ๒๕๕๒ มาตรา ๓๕/๔ ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนเข้ารับหน้าที่ ซึ่งดิฉันในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยยึดหลักการบริหารที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  ๒๕๕๐ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.  ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๒ แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ภายใต้วิสัยทัศน์  “ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่  ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ประกอบกับในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ซึ่งมีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การค้า การลงทุน การศึกษา การคมนาคม รวมทั้งการพัฒนาในด้านต่าง ๆ มากมาย ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยจะต้องมีการปรับตัวให้ทันภายในปี ๒๕๕๘ ดังนั้น ดิฉันจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่นรวมทั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ชาวปราจีนบุรีได้เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะและพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้สามารถปรับตัวและแข่งขันกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงที่หลากหลายได้ด้วย  โดยกำหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ จำนวน ๖ ด้าน ดังนี้

- ๒ -

 

๑. นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต มีปัญญาไว้เป็นทุน สร้างงาน สร้างรายได้ โดยยึดหลักการศึกษาสร้างคน  คนสร้างชาติ  ดังนี้

              ๑.๑  พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดปราจีนบุรี  ให้ดีขึ้นในด้านการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬาและการสังคมสงเคราะห์ให้แก่เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับบริการและสวัสดิการที่ดี

              ๑.๒  ส่งเสริมทนุบำรุงศาสนา บำรุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน จารีตประเพณีและวัฒนธรรม  อันดีงามให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดปราจีนบุรี เช่น งานประเพณีสงกรานต์ ประเพณีมาฆปูรมีศรีปราจีน งานวันเด็กแห่งชาติ  เป็นต้น

              ๑.๓ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   เพื่อสร้างครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง โดยจัดให้มีโครงการครอบครัวผาสุกและครอบครัวอบอุ่นและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

              ๑.๔  ส่งเสริมการกีฬา จัดให้มีการแข่งขันกีฬาในระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด

              ๑.๕  ส่งเสริมสถาบันครอบครัว และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

              ๑.๖  ส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทั้งนี้ได้ก่อสร้างห้องสมุดประชาชน สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ซึ่งจะเปิดทดลองให้บริการภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕

๒. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

             องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของจังหวัด โดยมีแนวทาง ดังนี้

              ๒.๑  สนับสนุนส่งเสริมสร้างความเข้าใจในการลงทุนและพาณิชยกรรมโดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดีมั่นคง

              ๒.๒  สนับสนุนส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร

 

 

-3-

 

              ๒.๓  ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงานและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน  โดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ให้ปรับตัวเข้ากับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

              ๒.๔  ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่น  มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

๓. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

              องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีนโยบายในการฟื้นฟูสภาพและป้องกันการเสื่อมโทรมหรือสูญสิ้นไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

              ๓.๑  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการรณรงค์ให้ประชาชน ชาวจังหวัดปราจีนบุรี เห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

              ๓.๒  ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

              ๓.๓  บริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ โดยส่งเสริมให้มีการปลูกป่าชุมชน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มุ่งมั่นที่จะยกระดับด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการค้า  การลงทุนและการเกษตร ให้ได้มาตรฐานและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทาง ดังนี้

                ๔.๑  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ฯลฯ ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวมและรองรับการคมนาคมและการขนส่งในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

                ๔.๒  พัฒนาแหล่งน้ำ คู  คลอง เพื่อการอุปโภค บริโภค ตลอดจนด้านการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม

                ๔.๓  สนับสนุนส่งเสริมด้านเทคนิค วิธีการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนบุคลากร ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

                ๔.๔  ส่งเสริมและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด เพื่อให้การใช้ประโยชน์ในที่ดิน เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

                ๔.๕ บริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนจากราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

                ๔.๖  ส่งเสริมและจัดทำผังเมืองรวมป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเหตุฉุกเฉิน โดยพัฒนาศักยภาพและความร่วมมือทุกภาคส่วน

-4-

.  นโยบายด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว

                  จังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวอยู่เป็นประจำ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  แบบบูรณาการ ดังนี้

                  ๕.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว

                  ๕.๒  ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางการคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวให้มีความสะดวก และปลอดภัย

                  ๕.๓  สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมีส่วนร่วมแบบบูรณาการและให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวมากขึ้น

                  ๕.๔  จัดให้มีระบบข้อมูล เพื่อการท่องเที่ยวพร้อมจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

                  ๕.๕  ส่งเสริม และพัฒนาให้ท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และประวัติศาสตร์

๖.  นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล      ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก ดังนั้น จึงมีแนวนโยบาย ดังนี้

                  ๖.๑ ส่งเสริมการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนประชาคมขององค์กรประชาชน โดยการ “ร่วมคิด ร่วมทำ” เพื่อนำประโยชน์สูงสุดสู่ชาวจังหวัดปราจีนบุรี

                  ๖.๒ จัดให้มีระบบป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือในด้านบรรเทาสาธารณภัย

                  ๖.๓ มุ่งเน้นและพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

                  ๖.๔ เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีมากขึ้น โดยให้ประชาชนเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

                  ๖.๕  สร้างแรงจูงใจ เพิ่มขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ผลการปฏิบัติงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ

-5-

 

                  ๖.๖  บริหารการคลังอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

                  ๖.๗  ส่งเสริมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล

นโยบายการบริหารราชการของดิฉัน ทั้ง ๖ ด้าน ดังกล่าวข้างต้นนั้น  ดิฉันจะบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และอยู่บนพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี

จึงขอแถลงนโยบายมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีทราบ ต่อไป

 

 

*********************