Google web
 


 
VDO


 

ปฎิทิน

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่า อบจ.ปราจีนบุรี ควรเน้นหนัก แก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
  • ทั้งหมด :1,072,608
    • Today:2,172
ปณิธานความดี ปีมหามงคล


 
 

หัวหน้าส่วนราชการ

หน้า

-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
นางสีไพร โกธรรม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
นางนภัสวรรณ พูลสวัสดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
นางศิริณภา ธัญญวนิช
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.
นางสุกัญญา ซื่อตรง
ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.
นายสมควร พันธ์ศรี
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
นางสายใจ ศิริอารุณปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายพิฑูรย์ แม้นเทวินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางพนิดา จันทวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางอภิญญา แม้นเทวินทร์
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
นางสาวประอรดิษฐ์ ธำรงราชภัฏ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นางสุวิมล เรือนดี
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน