Google web
 


 
VDO


 

ปฎิทิน

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่า อบจ.ปราจีนบุรี ควรเน้นหนัก แก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
  • ทั้งหมด :1,062,621
    • Today:2,342
ปณิธานความดี ปีมหามงคล


 
 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-ว่าง-
ศึกษานิเทศก์
นางดวงสมร พัฒนศร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา
-ว่าง-
สันทนาการ
นางสาวเรณุภา ตระกูลพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
เจ้าหน้าที่ธุรการ
-ว่าง-
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
-ว่าง-
เจ้าหน้าบันทึกข้อมูล
-ว่าง-
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
-ว่าง-
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวจงจิตต์ พาชีรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นางสาวบุญยรัตน์ เอี่ยมทรัพย์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวประวีณา โพธิ์ศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าที่ธุรการ
นายพงษ์เทพ พลภักดี
พนักงานขับรถยนต์
นายสุทธิศักดิ์ ชาคม
ครูอาสาพัฒนากีฬา
-ว่าง-
ครูอาสาพัฒนากีฬา
-ว่าง-
ครูอาสาพัฒนากีฬา
นายสุวัจชัย เสนกรรณหา
พนักงานดูแลสนามกีฬา
นายไพรัช ภูมามอบ
พนักงานดูแลสนามกีฬา
นายอนุพงษ์ ยินดี
พนักงานดูแลสนามกีฬา
นายบุญเที่ยง จรัญยาอ่อน
พนักงานดูแลสนามกีฬา
-ว่าง-
พนักงานดูแลสนามกีฬา