Google web
 


 
VDO


 

ปฎิทิน

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่า อบจ.ปราจีนบุรี ควรเน้นหนัก แก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
  • ทั้งหมด :1,062,623
    • Today:2,344
ปณิธานความดี ปีมหามงคล


 
 

กองการเจ้าหน้าที่

นางสาวประอรดิษฐ์ ธำรงราชภัฏ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นายอนุกูล ภูเขียว
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
นางสาวสาวิภา เต็มประสงค์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
นางรำไพ สังฆคุณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางยุพา ลีจุ้ย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวสุลีพร สังข์เทพ
นิติกรปฏิบัติการ
สิบโทนราชัย บุญทักษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาววรลักษณ์ รามิฬ
ผู้ช่วยบุคลากร