Google web
 


 
VDO


 

ปฎิทิน

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่า อบจ.ปราจีนบุรี ควรเน้นหนัก แก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
  • ทั้งหมด :1,062,684
    • Today:2,405
ปณิธานความดี ปีมหามงคล


 
 

ฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

นางดุษฏี ไชยพินิจ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
นางสาวณัฏฐกันย์ บุณยเกียรติ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายศิลา พีรดาพัฒนพงศ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายปัญญา ฐาราชวงศ์ศึก
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางนันทิชา ชัยชะนะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวปาริชาติ วรรณประสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ