Google web
 


 
VDO


 

ปฎิทิน

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่า อบจ.ปราจีนบุรี ควรเน้นหนัก แก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
  • ทั้งหมด :1,072,635
    • Today:2,196
ปณิธานความดี ปีมหามงคล


 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายสุรสิทธิ์ ศรีชื่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวรัตนา คำรพ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายวัชพล เอี่ยมสุข
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายสันติ เครือสีดา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายชวาล เนื่องมนัส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวกาญจนา พวงชื่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายณรงค์เดช น้อยเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวณาตยา เลี้ยงรอด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายธัญญาวิทย์ โหมบางลี่
พนักงานขับรถยนต์
นายนพดล ผลเผือก
พนักงานขับรถยนต์