Google web
 


 
VDO


 

ปฎิทิน

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่า อบจ.ปราจีนบุรี ควรเน้นหนัก แก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
  • ทั้งหมด :1,062,686
    • Today:2,407
ปณิธานความดี ปีมหามงคล


 
 

ห้องสมุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

-ว่าง-
เจ้าพนักงานห้องสมุด
-ว่าง-
เจ้าพนักงานห้องสมุด
-ว่าง-
บรรณารักษ์
-ว่าง-
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นางสาวพรพิมล มีสวัสดิ์
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
นางสาวสุดารัตน์ เชยประเสริฐ
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
นางพรทิพย์ แก้วสว่าง
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นางสาวนิโลบล พรหมหิต
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
นายวิชา นาวิเศษ
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
นายนฤทธิ์ วงษ์ยาปาน
ผู้ช่วยสันทนาการ
นางวสาวธีรนันท์ สุดใจชื้น
ผู้ช่วยสันทนาการ
นางพเยาว์ สุนทรสง
นักการภารโรง
นายเด็ดดวง ใจเย็น
ยาม
-ว่าง-
นักการภารโรง
-ว่าง-
นักการภารโรง