Google web
 


 
VDO


 

ปฎิทิน

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่า อบจ.ปราจีนบุรี ควรเน้นหนัก แก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
  • ทั้งหมด :1,062,611
    • Today:2,332
ปณิธานความดี ปีมหามงคล


 
 

ผู้บริหาร

นางบังอร วิลาวัลย์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
นายชาญชัย จินดาสถาพร
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
นายศิริศักดิ์ พลากุลมณฑล
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
นายพิสิษฐ์ จินดาสถาพร
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
นางแน่งน้อย แสงอุไร
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
นางสาวลาวัลย์ วิลาวัลย์
เลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
นางสีไพร โกธรรม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
นางนภัสวรรณ พูลสวัสดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี