Google web
 


 
VDO


 

ปฎิทิน

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่า อบจ.ปราจีนบุรี ควรเน้นหนัก แก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
  • ทั้งหมด :1,062,704
    • Today:2,425
ปณิธานความดี ปีมหามงคล


 
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

There is currently no content classified with this term.

นายสมชาย ระวังเหตุ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
นายประทีป ทิพรอด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (๑)
นายก้องโชค วงษ์สวัสดิ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (๒)

อำเภอเมือง

นายนุกูลกิจ พากเพียรศิลป์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่1)
นายอาธิศักดิ์ กังสวร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่2)
นายเต็มพงษ์ ฤทธิ์เดช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่3)
นายเลิศศักดิ์ สุบุตรดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่4)
นายก้องโชค วงษ์สวัสดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่5)

อำเภอศรีมหาโพธิ

นายเกรียงไกร วิจารณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่1)
นายสุรชัย ไพเราะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่2)
นายสมบูรณ์ แพงมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่3)

อำเภอบินทร์บุรี

นายวิวัฒน์ จันทร์สิวานนท์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่1)
นายอภิชาติ หรรษาสถิตย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่2)
นายมนตรี ดีคง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่3)
นายประทีป ทิพรอด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่4)
นายสิริชัย สายพนัส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่5)
นายประยูร สมโภชน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่6)
นายนิมิต หงษ์วิไล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่7)

อำเภอประจันตคาม

นายไพฑูรย์ เทศยุคุณธร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่1)
นายสมบัติ สิทธิมงคล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่2)
นายสมเกียรติ คำดำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่3)

อำเภอนาดี

นายสมชาติ ศิริรักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่2)
นายกิติวัฒน์ บัวลอย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่3)

อำเภอบ้านสร้าง

นายสุเทพ จำนงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่2)

อำเภอศรีมโหสถ

นายณัธจพงศ์ ซุงเค้า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่1)
นายสุรสิทธิ์ ศรีชื่น
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี