Google web
 


 
VDO


 

ปฎิทิน

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่า อบจ.ปราจีนบุรี ควรเน้นหนัก แก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
  • ทั้งหมด :1,062,612
    • Today:2,333
ปณิธานความดี ปีมหามงคล


 
 

ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม

หน้า

นางดวงใจ อารีรอบ
หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
จ.ส.อ.สุเมธ โพธิ
นายช่างเครื่องกลอาวุโส (งานบรรเทาสาธารณภัย)
พ.จ.อ.ไกรสิทธิ์ พิมพ์พงษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางสาวจริยา คงเจริญ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
จ.ส.อ.สมศักดิ์ ขอดทอง
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน(งานด้านสิ่งแวดล้อม)
ส.อ.เชาวลิต นิลวุฒิ
ช่างเครื่องกลชำนาญงาน(งานด้านสิ่งแวดล้อม)
นายบุญช่วย ปิ่นน้อย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายศิริวัฒน์ กุลคำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายรชต อินทร์ไพร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายเศกสรร ศรีสุธรรม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายนครชัย คำวงษ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวจริยา คงเจริญ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม