Google web
 


 
VDO


 

ปฎิทิน

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่า อบจ.ปราจีนบุรี ควรเน้นหนัก แก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
  • ทั้งหมด :1,072,613
    • Today:2,176
ปณิธานความดี ปีมหามงคล


 
 

ฝ่ายเครื่องจักรกล

หน้า

นายสมทรง อารมย์สุข
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
นายพิชิต วรรณธรรม
นายช่างเครื่องกลอาวุโส(งานโรงซ่อมเครื่องจักรกล)
นายต่อพงษ์ คล้ายเชื้อวงษ์
นายช่างเครื่องกลอาวุโส(งานโรงซ่อมเครื่องจักรกล)
จ.ส.ท.วรพล บริบูรณ์
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
นายกิตติชัย วีระจิตต์
นายช่างเครื่องกลอาวุโส(งานโรงซ่อมเครื่องจักรกล)
จ.ส.ท.วรพล บริบูรณ์
ช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน(งานโรงซ่อมเครื่องจักรกล)
นายวิเชียร กันตะบุตร
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ (งานวิศวกรรมเครื่องกล)
นายพนัส เมืองขำ
นายช่างเครื่องกลอาวุโส(งานวิศวกรรมเครื่องกล)
นายชูชาติ ซื่อตรง
นายช่างเครื่องกลอาวุโส(งานสนับสนุนซ่อมบำรุงถนน)
นายสมศักดิ์ เจียเปีย
นายช่างเครื่องกลอาวุโส(งานสนับสนุนซ่อมบำรุงถนน)
นายเสงี่ยม แดนเขต
นายช่างเครื่องกลอาวุโส(งานสนับสนุนซ่อมบำรุงถนน)
นางสาวกณิกนันต์ เอี่ยมทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายสมาน แก่นภิรมย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายปรีชา จันลา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายธงชัย วาจาตรง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายชัยรัตน์ มาลัยมาตร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายสุชาติ คงมี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายวัชรินทร์ สุขสมบัติ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายสมหมาย สิงทะยม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายประจวบ พิเสม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายชัยพฤกษ์ ดิษฐเชื้อ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายสมโพธิ์ หงษ์มัง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายเจริญ เชิดสูงเนิน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายสมจิตต์ วงษ์กิมฮั้ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายสมพร พินโย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายวิเชษฐ์ สุนทรวงศ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายไพศาล สภาพฤกษ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายวันเพ็ญ ผลสมหวัง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายภาคเพียร สะเกตุ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสมควร ถนอมสุข
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายไชยะภูมิ สุขเสมอ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา