......................................................................................
จัดทำโดย ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
ที่อยู่ 818 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
ติดต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-213-724, โทรสาร 037-213-724
ติดต่อ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โทรศัพท์ 037-212-146