กองช่าง

1. ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
– งานสำรวจออกแบบโครงการ
– งานจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม

– งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
– งานออกแบบและเขียนแบบ
– งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการตามภารกิจ อบจ.
– งานการผังเมืองรวม
– งานแผนการปฏิบัติงานสำรวจและออกแบบทางด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม
– งานกำหนดมาตรฐานทางด้านช่าง
– งานช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านวิชาการและเทคนิคในการสำรวจและออกแบบเกี่ยวกับ งานทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม แก่หน่วยงานอื่นๆ ที่ร้องขอ
– งานส่งเสริมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
– งานสำรวจและออกแบบประมาณการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการก่อสร้าง บูรณะบำรุงซ่อมแซม
– งานทดสอบและวิเคราะห์ในห้องทดสอบ
– งานเจาะสำรวจและทดสอบในภาคสนาม
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

– งานแผนการปฏิบัติงานประจำปี
– งานตรวจสอบการก่อสร้าง ควบคุมอาคารตามกฎหมาย
– งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง
– งานควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมแซมอาคาร สะพานแหล่งน้ำ ฯลฯ
– งานรวบรวมจัดทำทะเบียนโครงการ/รายงานผลการปฏิบัติงาน
– งานดูแลและบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง
– งานการถ่ายโอนโครงสร้างพื้นฐาน
– งานสนับสนุนการดำเนินกิจการก่อสร้างและซ่อมบำรุงในโครงการตามภารกิจ อบจ.
– งานรวบรวมข้อมูลและประมาณการค่าใช้จ่ายงานซ่อมบำรุงผิวจราจร
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายเครื่องจักรกล

– งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลประจำปี
– งานรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล และยานพาหนะ
– งานแผนงานและบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
– งานแผนงานควบคุมเก็บรักษา เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์อะไหล่น้ำมันเชื้อเพลิง
– งานสนับสนุนด้านวิชาการ เทคนิคและเครื่องจักรกลแก่หน่วยงานท้องถิ่น
– งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลภาคสนาม
– งานช่างกลประจำโครงการ
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

– งานแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– งานสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
– งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
– งานช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากภัยธรรมชาติ
– งานจัดการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– งานบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลรวม
– งานเสริมสร้างการป้องกันเพื่อบรรเทาสาธารณภัย
– งานบริการประชาชนและช่วยเหลือผู้ประสพภัย
– งานจัดทำงบประมาณอุทกภัย วาตภัย งานภัยแล้ง
– งานฟื้นฟู บูรณะซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างอันเนื่องมากจากภัยธรรมชาติ
– งานฝึกอบรมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
– งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
[easy_widget id=2223 title=”ภาพกิจกรรมกองช่าง” ]