การประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม ในส่วนของข้าราชการและพนักงาน ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอเร็นซ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563

 

   

About สำนักปลัด อบจ.