การประชุมซักซ้อมเตรียมการจัดทำนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมเตรียมการจัดทำนโยบายการบริหารราชการและการปรับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุม โดยประธานได้มอบหมายให้กองแผนและงบประมาณดำเนินการยกร่างนโยบายการบริหารราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการเตรียมการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้บริหาร สำนักปลัด อบจ. ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ทำงานคณะผู้บริหาร และกองกิจการสภา อบจ. ดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดประชุมสภาฯ

About สำนักปลัด อบจ.