การประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม 8 พื้นที่

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม 8 พื้นที่ ตามโครงการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่อุตสาหกรรม เพื่อรองรับการลงทุน ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมอีเทอร์นิตี้ โรงแรม Pullman King Power กรุงเทพฯ  โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สระบุรี สมุทรปราการ นครราชสีมา เป็นต้น เข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. นโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย

2. ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและดำเนินงานเขตประกอบการอุตสาหกรรม

3. การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS ในการกำกับดูแลโรงงานและเขตประกอบการอุตสาหกรรม

4. การระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม 8 พื้นที่

 

About สำนักปลัด อบจ.