การฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของ อบจ.ปราจีนบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตร “หลักเกณฑ์ และวิธีประเมินผลการ ปฏิบัติงานของข้าราชการ/พนักงาน ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

 

เอกสารประกอบการอบรม ดาวน์โหลด

1.ศุนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ

2.การประเมินผลการปฏิบัติงาน

About กจจ