กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรี เมืองสะอาด” พฤษภาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่  5  พฤษภาคม  2565    เวลา  09.00  น.  ณ บริเวณถนน อบจ.ปราจีนบุรี , พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี , สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 และสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรี เมืองสะอาด” ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 นำทีมโดย นางพนิดา จันทวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของสถานที่สาธารณะ เพื่อประโยชน์ประชาชนส่วนรวมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

  

About กศศ