กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นางบังอร  วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัปราจีนบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์  โดยนางบังอร วิลาวัลย์ ได้กล่าวขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกัน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ให้สำเร็จไปได้ด้วยดี

About สำนักปลัด อบจ.