กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา (วันสำคัญสากลของโลก) ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดใหม่กรงทอง ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล
วันวิสาขบูชา (วันสำคัญสากลของโลก) ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อน้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนรัย ด้วยการมีส่วนร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนา บำเพ็ญบุญกุศลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และนำหลักธรรม
ที่เกี่ยวข้องไปใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมรอบข้าง

โดยได้รับความเมตตาจาก พระพิศาลศึกษากร ดร. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ
นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาด และหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเวียนเทียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

About กศศ