งานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2563

งานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมลีลาวดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี)

About สำนักปลัด อบจ.