งานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดงานแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียนอายุราชการ ในปี 2563 จำนวน 5 ราย ได้แก่

  1. นายพิฑูรย์ แม้นเทวินทร์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง
  2. นายต่อพงษ์  คล้ายเชื้อวงษ์  ตำแหน่ง  นายช่างเครื่องกลอาวุโส  สังกัด กองช่าง
  3. สิบเอกเชาวลิต  นิลวุฒิ  ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน สังกัด กองช่าง
  4. นายสมาน  แก่นภิรมย์  ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก สังกัด กองช่าง
  5. นายเกรียงศักดิ์  เหมนาค  ตำแหน่ง ภารโรง สังกัด โรงเรียนนนทรีวิทยาคม

โดยนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณในการทุ่มเททำงานเพื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีจวบจนเกษียณอายุราชการ จากนั้นเป็นการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 5 ท่าน  และรับประทานอาหารร่วมกัน นอกจากนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ยังได้มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการผู้ทำชื่อเสียงให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ดังนี้

  1. นางศิริณภา  ธัญญวนิช  หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. และนายศิลา พีรดาพัฒนพงศ์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักปลัด อบจ.                ได้รับรางวัล  1) อปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 “ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น” จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    2) รางวัลชนะเลิศ แผนงานการท่องเที่ยวของจังหวัดในยุค NEW NORMAL หลักสูตร “การบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
  2. นางพนิดา  จันทวงศ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนายปฏิกรณ์  บุญปก  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                    ได้รับรางวัลพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภท การพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน O-NET สูงสุด

 

      

           

   

About สำนักปลัด อบจ.