ติดตามประเมินผลหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ : โรงเรียนประชารัฐพัฒนา

วันที่  12  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00 น.  ณ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ นำโดย
นางพนิดา  จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประธานกรรมการ
นางปาจรีย์ โอสถ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตร
และคณะเข้าติดตามประเมินผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนประชารัฐพัฒนา สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่
– หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านกีฬา (ฟุตบอล)
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เพื่อรายงานผลการใช้หลักสูตร ต่อไป

 

About กศศ