ติดตามประเมินผลหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ : โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง

วันที่  12  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00 น.  ณ  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง
จังหวัดปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ นำโดย
นางพนิดา  จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประธานกรรมการ
นางปาจรีย์ โอสถ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
นายคมสรร รสดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตร
และคณะเข้าติดตามประเมินผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่
– หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
– หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ
– หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านดนตรี
– หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
– หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เพื่อรายงานผลการใช้หลักสูตร ต่อไป

     

 

About กศศ