ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา

กำหนดรับสมัครสอบฯในระหว่างวันที่ ๙ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อกองการเจ้าหน้าที่ รับสมัครในวัน และเวลาราชการ หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐ โดยจะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และสามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่โทรศัพท์ กองการเจ้าหน้าที่ ๐-๓๗๒๑-๔๗๗๔ ในวันเวลา ราชการ

ดาวน์โหลด

(Update 11/04/2565)

About กจจ