ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย”

About plan