ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี

วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ (สระมรกต) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดย นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
  หนึ่งในคณะกรรมการฯ
เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ กำหนดเป้าหมาย และแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับนโยบายของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน ตามนโยบายปราจีนบุรีสีขาวร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด

 

 

 

 

 

About กศศ