องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ยินดีต้อนรับ ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูในสังกัด

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ยินดีต้อนรับ ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการครู สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาของจังหวัดปราจีนบุรี ให้มีความก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น

 

 

About กศศ