อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุนทร วิลาวัลย์ มอบหมายให้นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ โดยบริษัท ไอพาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด

About กศศ