โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนา ก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ.2565  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี โรงเรียนนนทรีวิทยาคม

นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-site การปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย ตามมาตรการสาธารณสุขในโรงเรียน  และเป็นขวัญ กำลังใจให้แก่ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนนทรีวิทยาคม ในการปฏิบัติหน้าที่ ต่อไป

 

About กศศ