โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมแคนทารี ๓๐๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี และได้รับเกียรติจาก ดร.กิ่งแก้ว ใหม่สุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (อุดมวิทย์สมใจ) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนีั มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้

     

About กศศ