โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม  2562

ณ โรงแรมพานหินรีเจ้นท์ (R2) ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน ได้เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ร่วมกันในเรื่องของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

2. เพื่อให้เยาวชนเข้าใจถึงภาพรวม สาระสำคัญของประชาธิปไตย และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิเสรีภาพของเยาวชน ในฐานะที่เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ

3. เพื่อให้เยาวชนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

4. เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในชุมชน หรือสถานศึกษาของตนได้

กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี  3 โรงเรียน จำนวน 100 คน

  1. โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา จำนวน 19 คน
  2. โรงเรียนศรีมหาโพธิ จำนวน 40 คน
  3. โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน 41 คน

 

About สภา