โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส

วันพฤหัสบดีที่  21  กรกฎาคม 2565   เวลา  09.00 น.  ณ  วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายธนาวัฒน์  วารีสมานคุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง
5 ส  โดยมี นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้

ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน และนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

 

สำนักปลัด อบจ. และ กองช่าง : บริเวณโดยรอบพระอุโบสถ

กองคลัง, สำนักงานเลขานุการ อบจ. และกองพัสดุและทรัพย์สิน : บริเวณรอบมณฑป

กองการเจ้าหน้าที่, กองสาธารณสุข : บริเวณรอบอาคารเรือนนอน และบริเวณสรงน้ำ

กองการศึกษาฯ, กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : บริเวณลานอเนกประสงค์หน้ามณฑป, รอบเมรุ และโรงอาหาร

 

About กศศ