โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

         วันที่ 20 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามศาสตร์พระราชา ตามวิถีการดำเนินชีวิต ในรูปแบบความปกติใหม่ (NEW NORMAL) และสร้างอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบ กลุ่มเกษตรกร และอาสาสมัครแรงงานในจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และนางชลอศรี บุญแก้วสุข แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด และบรรยายให้ความรู้ด้านการเกษตร แรงงาน และการประกอบอาชีพ โดยคณะวิทยากรจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี  สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ช่วงบ่ายมีการนำผู้เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยวิทยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

  

                                   

About สำนักปลัด อบจ.