โครงการแข่งขันทักษะวิชาการทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน โครงการแข่งขันทักษะวิชาการทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
โดยมี นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานโครงการฯ ภายในงานได้รับเกียรติจาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี, ประธานคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี, ผู้ทรงคุณวุฒิ  และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ให้การต้อนรับโดย นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนในสังกัด ทั้ง 6 แห่ง

กิจกรรมภายในงาน เป็นการจัดการประกวด และแข่งขันทักษาทางวิชาการของนักเรียนในสังกัด อบจ.ปราจีนบุรี
ทั้ง 6 โรงเรียน จำนวน 32 รายการ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ, กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา, กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ, กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม
และการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการในระดับ
ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ต่อไป
 

About กศศ