ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ฯ
เพื่อจัดโครงการเข้าค่ายอบรม “เยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด”

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2562

โครงการเข้าค่ายอบรม “เยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด”
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2562

โครงการเข้าค่ายอบรม “เยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด”
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2562

About Anonymous