หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สังกัด โทรศัพท์มือถือ
1 นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อบจ.ปราจีนบุรี 081-8203207
2 นายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อบจ.ปราจีนบุรี 087-6862567
3 นางสุกัญญา ซื่อตรง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อบจ.ปราจีนบุรี 081-2921172
4 นางศิริณภา ธัญญวนิช หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักปลัด อบจ. 062-5926889
5 นายสุรสิทธ์ ศรีชื่น เลขานุการ อบจ. สำนักงานเลขานุการ ฯ 084-1635739
6 นายสมควร พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองยุทธศาสตร์ ฯ 089-7977110
7 นางสายใจ ศิริอารุณปัญญา ผู้อำนวยการกองคลัง กองคลัง 081-3772550
8 นายอนิรุทธิ์ ประจันตะเสน ผู้อำนวยการกองช่าง กองช่าง 089-7116956
9 นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา ฯ 089-7993431
10 นางชัชนิตย์ ดีวิเศษ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

กองพัสดุและทรัพย์สิน 098-5677536
11 นางประอรดิษฐ์ กิตติวิทิตคุณ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ 081-6967754
12 นางศิริณภา ธัญญวนิช หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข 062-5926889
13 นางสาวปรวิศา สิงคเสลิต หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน 094-4699455
14 นางชาลีรัตน์ พูลจวง หัวหน้าฝ่ายนิติการ สำนักปลัด อบจ. 081-3458136
15 นางดุษฎี ไชยพินิจ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด อบจ. 084-7522910
16 นางสาวธนัชพร ปรีชาเชาว์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด อบจ. 093-5758003
17 นางสาววรัชยา ทองมา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานเลขานุการ ฯ 089-7771405
18 นางสาววรัชยา ทองมา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร

สำนักงานเลขานุการ ฯ 089-7771405
19 นางสาวรัตนา คำรพ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา

สำนักงานเลขานุการ ฯ 061-4169288
20 นางณัฐสุชาภรณ์ งามแสง หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์ ฯ 085-4365716
21 นางสาววรัชยา ทองมา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

กองยุทธศาสตร์ ฯ 089-7771405
22 นางสุพิชาญาดา บุญเกิด หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ กองยุทธศาสตร์ ฯ 081-9455698
23 นางนงนุช คงคา หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง กองคลัง 081-8628378
24 นางจงรักษ์ พันธุ์ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง 086-1497217
25 นางบัญญัติ พรมมา หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 081-2951323
26 นางดวงใจ อารีรอบ หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง 089-7744628
27 นายธรณินทร์ วงศ์สุรศิลป์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง 088-5616217
28 นายพนัส เมืองขำ นายช่างเครื่องกลอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

กองช่าง 081-8633733
29 ว่าง หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง
30 นางดวงสมร พัฒนศร รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา ฯ 081-6340533
31 ว่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา ฯ
32 นางชัชนิตย์ ดีวิเศษ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน กองพัสดุและทรัพย์สิน 098-5677536
33 นายสมฤกษ์ กิมฮั่นเจริญ หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ กองพัสดุและทรัพย์สิน 090-9803703
34 นายอนุกูล ภูเขียว หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ 081-9406429
35 นางสาวสาวิภา เต็มประสงค์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 086-1454854
36 นายวิชิต ไชยเดช หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ 089-9360571
37 นางดุษฎี ไชยพินิจ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

กองสาธารณสุข 084-7522910
38 นางดุษฎี ไชยพินิจ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข

กองสาธารณสุข 084-7522910