ข่าวกิจกรรมอบจ.ปราจีนบุรี

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ห้องลีลาวดี) โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานในการประชุม

Read More »

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 5/2564

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2564 นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ห้องลีลาวดี) โดยมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายคงกฤช หงษ์วิไล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนประชาคม เข้าร่วมการประชุม  

Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมอัญเชิญถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายคงกฤช หงษ์วิไล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมอัญเชิญถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ถวายพระภิกษุสงฆ์ 33 รูป ผู้นำชุมชน 650 ถุง ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วม โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน และนางมาละนี จินดารัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวรายงานสถานการณ์การเกิดอุทกภัย (น้ำท่วม) มีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้  

Read More »

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมต้อนรับพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และคณะ โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวต้อนรับ รายงานสถานการณ์ผู้ประสบอุทกภัย ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 1,317 ชุด มอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และนายอำเภอที่ประสบอุทกภัย (ผู้แทนประชาชนที่ประสบอุทกภัย) ต่อจากนั้น องคมนตรีลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี จำนวน 8 ชุด และอำเภอศรีมหาโพธิ 5 ชุด  

Read More »

อบจ.ปราจีนบุรี เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 🔶นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี🔶 เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ภายใต้กรอบแนวคิด “ท้องถิ่นไทย รวมไทย สร้างชาติ” โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการมอบนโยบาย ร่วมกับพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่ง เข้าร่วมการประชุม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะได้ขับเคลื่อนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว เพื่อทำให้เศรษฐกิจฐานรากเกิดความเข้มแข็งโดยทั่วกัน ซึ่งองค์กรปกครองท้องถิ่นถือเป็นกลไกลภาคส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่าง ๆ ของรัฐบาลเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน และการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 …

Read More »

การประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม 8 พื้นที่

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม 8 พื้นที่ ตามโครงการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่อุตสาหกรรม เพื่อรองรับการลงทุน ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมอีเทอร์นิตี้ โรงแรม Pullman King Power กรุงเทพฯ  โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สระบุรี สมุทรปราการ นครราชสีมา เป็นต้น เข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. นโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย 2. ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและดำเนินงานเขตประกอบการอุตสาหกรรม 3. การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS ในการกำกับดูแลโรงงานและเขตประกอบการอุตสาหกรรม 4. การระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม 8 พื้นที่  

Read More »

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายคงกฤช หงษ์วิไล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ บริเวณวัดหนองนมหนู ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

Read More »

อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564  นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายคงกฤช หงษ์วิไล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมโครงการพัฒนาสตรีเพิ่มศักยภาพสตรีเนื่องใน วันสตรีสากล ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีพลังแห่งการขับเคลื่อน ผัก ผ้า นา หนี้” ณ ฮิลล์ไซด์ คันทรี โฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท    

Read More »

อบจ.ปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบตลิ่งทรุด ในเขตอำเภอกบินทร์บุรี

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบนายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่บริเวณตลิ่งทรุด ของประชาชนในเขตอำเภอกบินทร์บุรี จำนวน 5 จุด ได้แก่    1. หลังร้านขายของเก่า คุณบุญเจียม ดีปานทอง ม.1 บ้านหนองเอี่ยน ตำบลนาแขม    2. บ้านคุณจารุวัน แช่มพิจิตร ม.1 บ้านหนองเอี่ยน ตำบลนาแขม    3. บ้านติดสะพาน คุณรพิศรดา สละกุล ม.1 หนองเอี่ยน ตำบลนาแขม    4. บ้าน อบต.ประหยัด แสงจันทร์ ม.1 หนองเอี่ยน นาแจม    5. ถนน …

Read More »

พิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564  นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

Read More »