ข่าวกิจกรรมอบจ.ปราจีนบุรี

ขอเชิญประกวดถ่ายภาพ “อบจ.ปราจีนบุรี Night Light มหัศจรรย์สีสันแห่งไฟ”

แสกนคิวอาร์โคด เพื่อดูรายละเอียด

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นางบังอร  วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ ในการนี้ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งในขณะนี้ได้จัดทำซุ้มอุโมงค์ประดับไฟอย่างสวยงาม สำหรับให้ประชาชนได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และสามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้อีกด้วย สำหรับผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด สามารถติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (www.prachinpao.go.th) เร็วๆนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักปลัด อบจ. หมายเลขโทรศัพท์ 0-3721-3724  

Read More »

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เปิดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันเด็กแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงาน โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก เยาวชน ให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆตามวัยที่เหมาะสม และเป็นการอนุรักษ์งานวันเด็ก การจัดกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้มีการแสดงนิทรรศการ การเล่นเกมส์ การลุ้นของรางวัลต่างๆ อุโมงค์ไฟ และการแสดงบนเวที เพื่อมอบความสุข ให้แก่เด็กๆ และผู้ที่มาร่วมงาน

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นางบังอร  วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัปราจีนบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์  โดยนางบังอร วิลาวัลย์ ได้กล่าวขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกัน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ให้สำเร็จไปได้ด้วยดี

Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ให้บริการประชาชนสีข้าวฟรี!!

Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการ ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดบางคาง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี    

Read More »

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม  2562 ณ โรงแรมพานหินรีเจ้นท์ (R2) ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน ได้เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ร่วมกันในเรื่องของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 2. เพื่อให้เยาวชนเข้าใจถึงภาพรวม สาระสำคัญของประชาธิปไตย และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิเสรีภาพของเยาวชน ในฐานะที่เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ 3. เพื่อให้เยาวชนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 4. เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในชุมชน หรือสถานศึกษาของตนได้ กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี  3 โรงเรียน จำนวน 100 คน โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา จำนวน 19 คน โรงเรียนศรีมหาโพธิ จำนวน 40 คน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ …

Read More »

การฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร “หลักสูตรความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวินัยของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร “หลักสูตรความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวินัยของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแคนทารี่ กบินทร์บุรี    

Read More »

โครงการจัดงาน “ชาวปราจีนบุรี สานสายใย ร้อยดวงใจ เทิดพระเกียรติ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อบจ.ปราจีนบุรี จัดงาน “ชาวปราจีนบุรี สานสายใย ร้อยดวงใจ เทิดพระเกียรติ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5  จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ กิจกรรมประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการและผลงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจ กิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ถามตอบปัญหาธรรมะ  สาธิตการทำขนมไทย งานหัตถกรรมพื้นบ้าน การจัดแสดงพันธุ์ไม้ การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงเทิดพระเกียรติฯ จากสถานศึกษา และสภาวัฒนธรรมทั้ง 7 อำเภอ

Read More »

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซเรนิตี้โฮเทลแอนด์สปา  ซึ่งมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562  โดยนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี      

Read More »