ข่าวกิจกรรมอบจ.ปราจีนบุรี

การฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

การฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตร “การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน” ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ มณฑปพระอสีติธาตุ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) อ.คลองคลวง จ.ปทุมธานี  

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ โดยนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวกำชับให้ข้าราชการและพนักงาน ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสูงสุด          

Read More »

โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 2 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงแรมทวาราวดี รีอสร์ท ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุข และรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ที่เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ มีครูผู้แลเด็กเล็ก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมโครงการ จำนวน 350 คน

Read More »

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๓)

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๓) ณ วัดแก้วฟ้ารังษี ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี พระครูรัตนสุทธิคุณ เจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรี ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวเปิดโครงการฯ

Read More »

โครงการพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ประชาชนในเขตอำเภอประจันตคาม จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เกิดความตระหนักในสิทธิ เสรีภาพตนตามรัฐธรรมนูญ 3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะในการดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 4. ให้ประชาชนผู้เข้าอบรมนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผล เผยแพร่ต่อคนในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน https://youtu.be/IXmpqkIi8hE  

Read More »

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับพุทธศาสนิกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๑)

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ในนามของคณะผู้จัดทำโครงการฯ ร่วมเปิดงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับพุทธศาสนิกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๑) ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดประดิษฐาราม ตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีพระครูสถิตธรรมกิจ รองเจ้าคณะอำเภอประจันตคาม เจ้าอาวาสวัดเกาะแดง ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีสามารถนำมาใช้และฝึกปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน

Read More »

อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 นางบังอร  วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี  มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน                         

Read More »

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ระหว่างวันที่ ๑-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี       [flipbook id=”2″]

Read More »

จิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดบางคาง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

การประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่ 4/2562

Read More »